รายงานข้อมูลหลักสูตร
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา1. คณะครุศาตร์
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
0271 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
2
0279 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
3
0283 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
4
0288 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
5
0291 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
6
0294 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ปริญญาตรี
7
0357 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
8
0370 ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
9
0377 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์การศึกษา ปริญญาตรี
10
0380 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี
11
0437 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาศึกษา ปริญญาตรี
12
0473 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี
13
0515 ครุศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ ปริญญาตรี
14
0538 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ปริญญาตรี
15
0543 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ ปริญญาตรี
16
0614 ครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา ปริญญาตรี
17
0677 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาตรี
18
0721 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ศึกษา ปริญญาตรี
19
0756 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
20
0787 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี
21
0904 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
22
1094 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ปริญญาตรี
23
1149 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปริญญาตรี
24
1235 ครุศาสตรบัณฑิต อังกฤษ ปริญญาตรี
25
1273 ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม ปริญญาตรี
26
1297 ครุศาสตรบัณฑิต เคมีศึกษา ปริญญาตรี
27
1707 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี
28
1884 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี
29
2045 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาตรี
30
2143 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา ปริญญาตรี
31
3644 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
32
5918 ครุศาสตรบัณฑิต Teaching Chinese ปริญญาตรี
33
4348 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Teaching Profession ประกาศนียบัตรบัณฑิต
34
0880 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
35
1757 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
36
0573 ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ปริญญาโท
37
1205 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
38
3660 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ปริญญาโท
39
5412 ครุศาสตรมหาบัณฑิต Mathematics-Science ปริญญาโท
40
0573 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา ปริญญาเอก
2. คณะเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
1225 เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี
2
1746 เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี
3
0089 วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
4
0524 วิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร ปริญญาตรี
5
0965 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
6
1251 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
7
1307 วิทยาศาสตรบัณฑิต เครื่องกล ปริญญาตรี
8
1323 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี
9
1343 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี
10
1344 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี
11
1345 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปริญญาตรี
12
1379 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี
13
1444 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี
14
1457 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี
15
1581 วิทยาศาสตรบัณฑิต โยธา ปริญญาตรี
16
2096 วิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหารและธุรกิจการบริการ ปริญญาตรี
17
2119 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง ปริญญาตรี
18
2123 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี
19
3210 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการอาหารและบริการ ปริญญาตรี
20
5241 วิทยาศาสตรบัณฑิต Food Science and Technology ปริญญาตรี
21
1026 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี
22
1037 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
23
1062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี
24
3889 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Engineering Mechanics ปริญญาตรี
25
3985 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน ปริญญาตรี
26
5247 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Mechatronics and Robotics Engineering ปริญญาตรี
27
5659 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Computer Network Engineering ปริญญาตรี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
1902 ประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
2
1902 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3
0547 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี
4
0167 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี
5
0835 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
6
3686 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง ปริญญาตรี
7
0470 ศิลปบัณฑิต ดนตรี ปริญญาตรี
8
0515 ศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ปริญญาตรี
9
1104 ศิลปบัณฑิต ศิลปะ ปริญญาตรี
10
1108 ศิลปบัณฑิต ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี
11
1224 ศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี
12
2018 ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ปริญญาตรี
13
2125 ศิลปบัณฑิต เทคโนโลยีดนตรี ปริญญาตรี
14
0216 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม ปริญญาตรี
15
0688 ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
16
0730 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี
17
0756 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
18
0758 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี
19
0789 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี
20
1173 ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
21
1858 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ปริญญาตรี
22
1888 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี
23
2155 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนาม ปริญญาตรี
24
3206 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี
25
3589 ศิลปศาสตรบัณฑิต Chinese Language and Literature ปริญญาตรี
26
6057 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Information ปริญญาตรี
27
6154 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Public Administration ปริญญาโท
28
4304 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Development Strategy ปริญญาเอก
4. คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
0024 การบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี
2
0101 การบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี
3
2954 การบริหารธุรกิจบัณฑิต Finance and Accounting ปริญญาตรี
4
3665 การบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ปริญญาตรี
5
3906 การบริหารธุรกิจบัณฑิต Marketing Communications ปริญญาตรี
6
5925 การบริหารธุรกิจบัณฑิต Tourism & Hospitality Management ปริญญาตรี
7
6226 การบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี
8
1693 การบัญชีบัณฑิต บัญชี ปริญญาตรี
9
0553 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
10
0028 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
11
0036 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
12
0054 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี
13
0101 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี
14
0136 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี
15
0318 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี
16
0378 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
17
1544 บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
18
1659 บริหารธุรกิจบัณฑิต การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี
19
2813 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี
20
3230 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี
21
6163 บริหารธุรกิจบัณฑิต Retail Business Management ปริญญาตรี
22
6196 บริหารธุรกิจบัณฑิต Tourism Management ปริญญาตรี
23
0162 บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี
24
1693 บัญชีบัณฑิต บัญชี ปริญญาตรี
25
1544 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
26
0101 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท
27
2291 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารการจัดการ ปริญญาโท
28
2082 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การประกอบการและการจัดการ ปริญญาโท
5. คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
0047 วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
2
0357 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
3
0431 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี
4
0716 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี
5
0718 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี
6
0886 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
7
0919 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
8
0951 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
9
1128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี
10
1166 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี
11
1179 วิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
12
1283 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี
13
1423 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
14
0952 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี
15
1166 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี
16
1166 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท
6. โครงการบัณฑิตศึกษา
ลำดับ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย
1
0117 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2
3723 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3
0117 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4
0117 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
5
0279 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาโท
6
1205 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
7
1757 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา ปริญญาโท
8
3644 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาโท
9
0577 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปริญญาโท
10
0167 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท
11
0047 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
12
0291 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
13
0883 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Agricultural Resources and Environment Management ปริญญาโท
14
0948 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท
15
0949 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา – ชีววิทยา ปริญญาโท
16
2048 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท
17
0805 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท
18
1148 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาโท
19
1361 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ปริญญาโท
20
3723 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ปริญญาโท
21
4304 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Development Strategy ปริญญาโท
22
3723 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ปริญญาโท
23
0117 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
24
0805 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาเอก
25
1757 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษา ปริญญาเอก
26
3729 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ปริญญาเอกCopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)