หลักสูตรมหาวิทยาลัย1. คณะครุศาตร์ (รหัสคณะ : 00011)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
2
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
3
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
4
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
5
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
6
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาพิเศษ)

ปัจจุบัน
7
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
8
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
9
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
10
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
11
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
12
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
13
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
14
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
15
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
16
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
17
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
18
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
19
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
20
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

ปัจจุบัน
21
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

ปัจจุบัน
22
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ดนตรีศึกษา)

ปัจจุบัน
23
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
24
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
25
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
26
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)

ปัจจุบัน
27
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)

ปัจจุบัน
28
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์)

ปัจจุบัน
29
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
30
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

ปัจจุบัน
31
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
32
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
33
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
34
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
35
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
36
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
37
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
38
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา)

ปัจจุบัน
39
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
40
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตรทั่วไป์และเคมี)

ปัจจุบัน
41
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม)

ปัจจุบัน
42
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
43
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
44
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
45
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
46
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
47
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
48
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
49
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและสุขศึกษา)

ปัจจุบัน
50
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและสุขศึกษา)

ปัจจุบัน
51
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
52
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
53
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)

ปัจจุบัน
54
2562 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ปัจจุบัน
55
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ปัจจุบัน
56
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ปัจจุบัน
57
2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ปัจจุบัน
58
2559 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
59
2547 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ปัจจุบัน
60
2557 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ปัจจุบัน
61
2560 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

ปัจจุบัน
62
2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 59      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 3

2. คณะเทคโนโลยี (รหัสคณะ : 00025)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
2
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
3
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
4
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ปัจจุบัน
5
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ปัจจุบัน
6
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ปัจจุบัน
7
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน
8
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน
9
2555 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
10
2559 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ์)

ปัจจุบัน
11
2560 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ์)

ปัจจุบัน
12
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
13
2560 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล )

ปัจจุบัน
14
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปัจจุบัน
15
2555 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปัจจุบัน
16
2554 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปัจจุบัน
17
2559 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปัจจุบัน
18
2548 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
19
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและบริการ)

ปัจจุบัน
20
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ปัจจุบัน
21
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ปัจจุบัน
22
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ปัจจุบัน
23
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ปัจจุบัน
24
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปัจจุบัน
25
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปัจจุบัน
26
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปัจจุบัน
27
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ปัจจุบัน
28
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ปัจจุบัน
29
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ปัจจุบัน
30
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปัจจุบัน
31
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปัจจุบัน
32
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปัจจุบัน
33
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
34
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
35
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ปัจจุบัน
36
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ปัจจุบัน
37
2557 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (โยธาสถาปัตยกรรม)

ปัจจุบัน
38
2562 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (โยธาสถาปัตยกรรม)

ปัจจุบัน
39
2555 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
40
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและบริการ)

ปัจจุบัน
41
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

ปัจจุบัน
42
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

ปัจจุบัน
43
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
44
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการอาหารและบริการ)

ปัจจุบัน
45
2562 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)

ปัจจุบัน
46
2557 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

ปัจจุบัน
47
2562 ปริญญาตรี

ปัจจุบัน
48
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน
49
2558 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 49      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 0

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัสคณะ : 00064)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

ปัจจุบัน
2
2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ)

ปัจจุบัน
3
2548 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

ปัจจุบัน
4
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ปัจจุบัน
5
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ปัจจุบัน
6
2559 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ดนตรี)

ปัจจุบัน
7
2559 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ปัจจุบัน
8
2554 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
9
2559 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
10
2548 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

ปัจจุบัน
11
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ปัจจุบัน
12
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ปัจจุบัน
13
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
14
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
15
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
16
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปัจจุบัน
17
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปัจจุบัน
18
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปัจจุบัน
19
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
20
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
21
2548 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปัจจุบัน
22
2554 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปัจจุบัน
23
2559 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปัจจุบัน
24
2555 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
25
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ปัจจุบัน
26
2559 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ปัจจุบัน
27
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
28
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
29
2559 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

ปัจจุบัน
30
2561 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
31
2558 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)

ปัจจุบัน
32
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)

ปัจจุบัน
33
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (เทคโนโลยีดนตรี)

ปัจจุบัน
34
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
35
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
36
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
37
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
38
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
39
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ปัจจุบัน
40
2551 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)

ปัจจุบัน
41
2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
42
2561 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจจุบัน
43
2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 43      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 0

4. คณะวิทยาการจัดการ (รหัสคณะ : 00073)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
2
2556 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
3
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
4
2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
5
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
6
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
7
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ปัจจุบัน
8
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ปัจจุบัน
9
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ปัจจุบัน
10
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
11
2548 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

ปัจจุบัน
12
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ปัจจุบัน
13
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ปัจจุบัน
14
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
15
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
16
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
17
2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
18
2554 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
19
2559 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
20
2548 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
21
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
22
2555 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
23
2560 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
24
2549 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ปัจจุบัน
25
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ปัจจุบัน
26
2545 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
27
2554 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
28
2560 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
29
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
30
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ปัจจุบัน
31
2557 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ปัจจุบัน
32
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
33
2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ปัจจุบัน
34
2561 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)

ปัจจุบัน
35
2562 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)

ปัจจุบัน
36
2547 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบัน
37
2558 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การประกอบการเพื่อสังคม)

ปัจจุบัน
38
2560 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 37      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 1

5. คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสคณะ : 00081)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2561 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
2
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
3
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
4
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
5
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปัจจุบัน
6
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปัจจุบัน
7
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปัจจุบัน
8
2562 ปริญญาตรี

ปัจจุบัน
9
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
10
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
11
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
12
2560 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ปัจจุบัน
13
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
14
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
15
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
16
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปัจจุบัน
17
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปัจจุบัน
18
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปัจจุบัน
19
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
20
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
21
2554 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
22
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปัจจุบัน
23
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปัจจุบัน
24
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปัจจุบัน
25
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

ปัจจุบัน
26
2559 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
27
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
28
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ปัจจุบัน
29
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ปัจจุบัน
30
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ปัจจุบัน
31
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
32
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
33
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
34
2557 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
หลักสูตรปัจจุบัน : 33      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 1

6. โครงการบัณฑิตศึกษา (รหัสคณะ : 00133)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
2
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
3
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
4
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
5
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
6
2543 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
7
2550 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

ปัจจุบัน
8
2555 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
9
2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
10
2549 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
11
2555 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
12
2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
13
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
14
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
15
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
16
2543 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
17
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ปัจจุบัน
18
2551 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต( เทคโนโลยีการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
19
2560 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ปัจจุบัน
20
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา)

ปัจจุบัน
21
2558 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

ปัจจุบัน
22
2555 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
23
2560 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
24
2549 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
25
2560 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
26
2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
27
2549 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
28
2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
29
2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ปัจจุบัน
30
2550 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 26      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 4


รวมหลักสูตรปัจจุบัน ทั้งหมด : 247      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) ทั้งหมด : 9จำนวนหลักสูตรทั้งหมด   256  หลักสูตร


CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)