หลักสูตรมหาวิทยาลัย1. คณะครุศาตร์ (รหัสคณะ : 00011)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
2
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
3
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
4
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
5
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
6
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
7
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
8
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ปัจจุบัน
9
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
10
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
11
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
12
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
13
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
14
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
15
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
16
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
17
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

ปัจจุบัน
18
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ดนตรีศึกษา)

ปัจจุบัน
19
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
20
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ปัจจุบัน
21
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
22
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)

ปัจจุบัน
23
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
24
2550 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์)

ปัจจุบัน
25
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
26
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
27
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

ปัจจุบัน
28
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
29
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
30
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
31
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
32
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
33
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
34
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
35
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
36
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ปัจจุบัน
37
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
38
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม)

ปัจจุบัน
39
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
40
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
41
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
42
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
43
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ปัจจุบัน
44
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
45
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
46
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
47
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
48
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
49
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
50
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
51
2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
52
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
53
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ปัจจุบัน
54
2555 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและสุขศึกษา)

ปัจจุบัน
55
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ปัจจุบัน
56
2547 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ปัจจุบัน
57
2557 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผล)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 33      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 24

2. คณะเทคโนโลยี (รหัสคณะ : 00025)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (ก่อสร้าง)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
2
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (พืชศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
3
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(สัตวบาล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
4
2547 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(สัตวบาล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
5
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (สัตวรักษ์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
6
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
7
2547 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
8
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการเกษตร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
9
2547 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการเกษตร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
10
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
11
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
12
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีก่อสร้าง)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
13
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีก่อสร้าง)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
14
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
15
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
16
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ปัจจุบัน
17
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ปัจจุบัน
18
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
19
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
20
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
21
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
22
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
23
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
24
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน
25
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน
26
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
27
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
28
2555 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
29
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
30
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปัจจุบัน
31
2555 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปัจจุบัน
32
2554 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปัจจุบัน
33
2548 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
34
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและบริการ)

ปัจจุบัน
35
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ปัจจุบัน
36
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ปัจจุบัน
37
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปัจจุบัน
38
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ปัจจุบัน
39
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ปัจจุบัน
40
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ปัจจุบัน
41
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปัจจุบัน
42
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปัจจุบัน
43
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
44
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ปัจจุบัน
45
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ปัจจุบัน
46
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ปัจจุบัน
47
2555 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ปัจจุบัน
48
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
49
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
50
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
51
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
52
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

ปัจจุบัน
53
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

ปัจจุบัน
54
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการอาหารและบริการ)

ปัจจุบัน
55
2557 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 30      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 25

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัสคณะ : 00064)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

ปัจจุบัน
2
2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ)

ปัจจุบัน
3
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
4
2547 อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
5
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ออกแบบนิเทศศิลป์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
6
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
7
2548 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

ปัจจุบัน
8
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
9
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
10
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ปัจจุบัน
11
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ดนตรี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
12
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ดนตรี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
13
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป์และการละคร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
14
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป์และการละคร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
15
2543 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
16
2554 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
17
2548 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

ปัจจุบัน
18
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
19
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
20
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
21
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
22
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ปัจจุบัน
23
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
24
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)

ปัจจุบัน
25
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปัจจุบัน
26
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ปัจจุบัน
27
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
28
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
29
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
30
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
31
2548 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปัจจุบัน
32
2554 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปัจจุบัน
33
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
34
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
35
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
36
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
37
2555 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)

ปัจจุบัน
38
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ปัจจุบัน
39
2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
40
2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
41
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
42
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
43
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
44
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)

ปัจจุบัน
45
2548 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (เทคโนโลยีดนตรี)

ปัจจุบัน
46
2551 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 22      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 24

4. คณะวิทยาการจัดการ (รหัสคณะ : 00073)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
2
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
3
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
4
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ธุรกิจท่องเที่ยว)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
5
2556 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
6
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
7
2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ปัจจุบัน
8
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
9
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
10
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
11
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

ปัจจุบัน
12
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
13
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ปัจจุบัน
14
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ปัจจุบัน
15
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
16
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
17
2548 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

ปัจจุบัน
18
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ปัจจุบัน
19
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ปัจจุบัน
20
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
21
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
22
2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
23
2548 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
24
2554 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ปัจจุบัน
25
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
26
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
27
2543 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
28
2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
29
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
30
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
31
2555 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ปัจจุบัน
32
2549 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ปัจจุบัน
33
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ปัจจุบัน
34
2545 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
35
2547 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
36
2554 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน
37
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
38
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
39
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
40
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
41
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
42
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
43
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
44
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
45
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
46
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
47
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
48
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
49
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
50
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
51
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
52
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
53
2543 ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
54
2547 ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
55
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
56
2554 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปัจจุบัน
57
2557 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ปัจจุบัน
58
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
59
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
60
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
61
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
62
2547 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 28      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 34

5. คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสคณะ : 00081)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2547 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
2
2543 อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (สุขศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
3
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
4
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน
5
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปัจจุบัน
6
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปัจจุบัน
7
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
8
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
9
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
10
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปัจจุบัน
11
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
12
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
13
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
14
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
15
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
16
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปัจจุบัน
17
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
18
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
19
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปัจจุบัน
20
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปัจจุบัน
21
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การฝึกและการจัดการกีฬา)

ปัจจุบัน
22
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
23
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
24
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
25
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
26
2554 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน
27
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปัจจุบัน
28
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปัจจุบัน
29
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติประยุกต์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
30
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติประยุกต์)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
31
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สัตวบาล)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
32
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

ปัจจุบัน
33
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
34
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
35
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ปัจจุบัน
36
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ปัจจุบัน
37
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
38
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
39
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
40
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
41
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน
42
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
43
2556 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
หลักสูตรปัจจุบัน : 22      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 21

6. โครงการบัณฑิตศึกษา (รหัสคณะ : 00133)
ลำดับ
ปรับปรุง ปีพ.ศ. ระดับการศึกษา ปริญญาเต็ม (TH)
หลักสูตร
รายละเอียด
1
2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
2
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
3
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
4
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน
5
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
6
2543 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
7
2550 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

ปัจจุบัน
8
2555 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
9
2549 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
10
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
11
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
12
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ปัจจุบัน
13
2543 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

เก่า (นศ.ยังไม่จบ)
14
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ปัจจุบัน
15
2551 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต( เทคโนโลยีการสื่อสาร)

ปัจจุบัน
16
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา)

ปัจจุบัน
17
2555 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
18
2549 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ปัจจุบัน
19
2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
20
2549 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบัน
21
2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ปัจจุบัน
22
2550 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้)

ปัจจุบัน
หลักสูตรปัจจุบัน : 18      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) : 4


รวมหลักสูตรปัจจุบัน ทั้งหมด : 153      หลักสูตรเก่า (นศ.ยังไม่จบการศึกษา) ทั้งหมด : 132จำนวนหลักสูตรทั้งหมด   285  หลักสูตร


CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)