หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ปรับปรุง พ.ศ. 2548 )

แผนการศึกษา

  แขนง/กลุ่มวิชา  :    การปกครองท้องถิ่น ( ปริญญาตรี )ชั้นปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษา1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาภาษา1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์1500105 การรู้สารสนเทศ2(1-2-3)
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์2500101 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน2(1-2-3)
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์2500104 กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน2(2-0-4)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษา1500103 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป3(3-0-6)
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์1500104 จริยธรรมกับชีวิต2(2-0-4)
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์2500102 สังคม วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น2(2-0-4)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี4000103 การคิดและการตัดสินใจ2(1-2-3)
 หมวดวิชาเฉพาะ2581101 รัฐประศาสนศาสตร์3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2581102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์2500103 วิถีโลก2(2-0-4)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี4000101 ชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม2(1-2-3)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี4000102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต2(1-2-3)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582101 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582102 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582103 ภาวะความเป็นผู้นำ3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ2582104 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582105 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582106 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582301 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2582302 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ2582303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583303 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583304 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583305 การบริหารการพัฒนา3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ2583302 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583306 การจัดการวิสาหกิจชุมชน3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583307 สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583308 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเลือกเสรี -   หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ2583309 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2583310 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2584101 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2584301 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2584303 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ2584302 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับท้องถิ่น3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะ2584304 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น9(-450-)
 หมวดวิชาเลือกเสรี -   หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม15 หน่วยกิต

พิมพ์แผนการศึกษา || ปิดหน้าต่างนี้
CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)