หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ปรับปรุง พ.ศ.   2559 )

โครงสร้างหลักสูตร

  ระดับการศึกษา   :    ปริญญาตรี ( โครงการปกติ , โครงการพิเศษ )

  คณะ                 :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จำนวนปีที่ศึกษา   :   4  ปี
  จำนวนหน่วยกิต   :     หน่วย1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตน้อยสุด :

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - จริยธรรม   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20001จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต
Morality for Living
2(1-2-3)
GE20005ศาสนาเพื่อการดำรงชีวิต
Religion for Living
2(1-2-3)
   - สุนทรียศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20002สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
3(3-0-6)
GE20006สุนทรียภาพในอีสาน
Aesthetics in Isan
3(3-0-6)
   - ทักษะชีวิต   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20003พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
Human Behavior for Self – development
2(1-2-3)
GE20007จิตวิทยาการพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่
Psychology for Self-development in Modern Society
2(1-2-3)
   - สารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20004การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
2(1-2-3)
GE20008ทักษะสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Literacy Skill in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - พลเมืองไทย   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30001วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี
Udon Thani's Way of Life
2(1-2-3)
GE30004สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
2(1-2-3)
   - พลเมืองโลก   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30005พลวัตกับสังคมโลก
Dynamics of Global Society
2(1-2-3)
GE30006ลุ่มน้ำโขงกับโลกสมัยใหม่
Mekong Basin and Modern World
2(1-2-3)
   - หน้าที่พลเมือง   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30007กฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคม
Law for Social Understanding
2(1-2-3)
GE30008กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - สิ่งแวดล้อม   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40001ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
2(1-2-3)
GE40005สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง
Environment and Changing
2(1-2-3)
   - วิทยาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40002วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
2(1-2-3)
GE40006วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต
Science for The Future
2(1-2-3)
   - คณิตศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40003การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
2(1-2-3)
GE40007การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40004เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
3(2-2-5)
GE40008รู้ทันโลกเทคโนโลยี
Technology Literacy
3(2-2-5)
   - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - ภาษาไทย   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communicaton
3(3-0-6)
GE10004สุนทรียภาพในภาษาไทย
Aesthetics in Thai Language
3(3-0-6)
   - ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10003การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป
Reading and Writing English for General Purposes
3(3-0-6)
GE10006การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้
English Reading and Writing in Use
3(3-0-6)
   - ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GE10005ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
Communicative English in Impromptu Situations
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิตน้อยสุด :


3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   หน่วยกิตน้อยสุด :

   - วิชาบังคับ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA51201พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3(3-0-6)
PA51202การจัดการสำนักงาน
Office Management
3(3-0-6)
PA52201การบริหารโครงการ
Project Management
3(3-0-6)
PA52202การบริหารการพัฒนา
Development Administration
3(3-0-6)
PA53201การบริหารแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations Administration
3(3-0-6)
PA54201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
3(3-0-6)
PA54202ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration
3(2-2-5)
PA54203การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
3(3-0-6)
PA54204รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย
Thai Constitutions and Political Institutions
3(3-0-6)
PA54205การบริหารราชการไทย
Thai Public Administration
3(3-0-6)
PA54206การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
3(3-0-6)
PA54207วิทยาระบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Research Methodology
3(2-2-5)
PA55202เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques
3(3-0-6)
PA56201กฎหมายปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Administrative Law for Public Administration
3(3-0-6)
PA57201การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
2(1-2-3)
PA57202สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration
3(2-2-5)
PA57203การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Field Professional Experience in Public Administration
3(-450-)
   - วิชาเลือก   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA51301เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
Modern Administrative Techniques
3(3-0-6)
PA51302ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการ
Information System for Management
3(3-0-6)
PA51303ภาวะผู้นำและจริยธรรมในองค์การ
Leadership and Ethics in Organization
3(3-0-6)
PA51304การพัฒนาองค์การ
Organization Development
3(3-0-6)
PA52301การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis
3(3-0-6)
PA52302การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
3(3-0-6)
PA52303การจัดการสาธารณภัย
Disaster Management
3(3-0-6)
PA53301การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ
Public Sector Conflict Management
3(3-0-6)
PA53302การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
3(3-0-6)
PA54301ประชาคมอาเซียนศึกษา
ASEAN Community Study
3(3-0-6)
PA54302เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Economics for Public Administration
3(3-0-6)
PA54303การจัดบริการสาธารณะ
Public Service Management
3(3-0-6)
PA54304การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
3(3-0-6)
PA54305การจัดการภาครัฐแนวใหม่
New Public Management
3(3-0-6)
PA54306การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
Crisis and Risk Management
3(3-0-6)
PA54307การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
PA56301กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Civil and Commercial law for Public Administration
3(3-0-6)
PA56302กฎหมายอาญา 1 (ภาคทั่วไป) สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Criminal Law I : General Principles for Public Administration
3(3-0-6)
PA56303กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Criminal Law II : Offences for Public Administration
3(3-0-6)
PA56304กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Criminal Procedure for Public Administration
3(3-0-6)
PA56305กฎหมายลักษณะพยานสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Law of Evidence for Public Administration
3(3-0-6)
PA56306กฎหมายปกครองท้องถิ่นสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Law of Local Administration for Public Administration
3(3-0-6)
   - วิชาแกน   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA51101ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
Public Organization Theory
3(3-0-6)
PA52101นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
3(3-0-6)
PA53101การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resources Administration
3(3-0-6)
PA54101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
3(3-0-6)
PA55101การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration
3(3-0-6)
PA56101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to General Law
3(3-0-6)

พิมพ์โครงสร้างหลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้
CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)