หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ.   2559 )

โครงสร้างหลักสูตร

  ระดับการศึกษา   :    ปริญญาตรี ( โครงการปกติ , โครงการพิเศษ )

  คณะ                 :   คณะวิทยาการจัดการ
  จำนวนปีที่ศึกษา   :   4  ปี
  จำนวนหน่วยกิต   :     หน่วย1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตน้อยสุด : 33

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 9
   - จริยธรรม   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20001จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต
Morality for Living
2(1-2-3)
GE20005ศาสนาเพื่อการดำรงชีวิต
Religion for Living
2(1-2-3)
   - สุนทรียศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20002สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
3(3-0-6)
GE20006สุนทรียภาพในอีสาน
Aesthetics in Isan
3(3-0-6)
   - ทักษะชีวิต   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20003พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
Human Behavior for Self – development
2(1-2-3)
GE20007จิตวิทยาการพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่
Psychology for Self-development in Modern Society
2(1-2-3)
   - สารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20004การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
2(1-2-3)
GE20008ทักษะสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Literacy Skill in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 6
   - พลเมืองไทย   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30001วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี
Udon Thani’s Way of Life
2(1-2-3)
GE30004สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
2(1-2-3)
   - พลเมืองโลก   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30005พลวัตกับสังคมโลก
Dynamics of Global Society
2(1-2-3)
GE30006ลุ่มน้ำโขงกับโลกสมัยใหม่
Mekong Basin and Modern World
2(1-2-3)
   - หน้าที่พลเมือง   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30007กฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคม
Law for Social Understanding
2(1-2-3)
GE30008กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   หน่วยกิตน้อยสุด : 9
   - สิ่งแวดล้อม   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40001ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
2(1-2-3)
GE40005สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง
Environment and Changing
2(1-2-3)
   - วิทยาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40002วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
2(1-2-3)
GE40006วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต
Science for The Future
2(1-2-3)
   - คณิตศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40003การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
2(1-2-3)
GE40007การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40004เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
3(2-2-5)
GE40008รู้ทันโลกเทคโนโลยี
Technology Literacy
3(2-2-5)
   - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 9
   - ภาษาไทย   หน่วยกิตน้อยสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communicaton
3(3-0-6)
GE10004สุนทรียภาพในภาษาไทย
Aesthetics in Thai Language
3(3-0-6)
   - ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10003การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป
Reading and Writing English for General Purposes
3(3-0-6)
GE10006การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้
English Reading and Writing in Use
3(3-0-6)
   - ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GE10005ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
Communicative English in Impromptu Situations
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ   หน่วยกิตน้อยสุด : 92

   - วิชาแกน   หน่วยกิตน้อยสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC10101การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(2-2-5)
EC01111หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Principles of Microeconomics
3(3-0-6)
EC01112หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
Principles of Macroeconomics
3(3-0-6)
FN10201การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
FN10202กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Law and Taxation
3(2-2-5)
GM11101หลักการจัดการ
Principles of Management
3(3-0-6)
GM11311การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis in Business
3(2-2-5)
GM13301การจัดการการดำเนินงาน
Operations Management
3(3-0-6)
HR11102การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MK11101หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
ST11120สถิติศาสตร์ธุรกิจ
Business Statistics
3(3-0-6)
   - วิชาเอก   หน่วยกิตน้อยสุด : 66
   - วิชาเอกบังคับ   หน่วยกิตน้อยสุด : 57
   - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BC10101เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
3(2-2-5)
BC10206ภาษาอังกฤษเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
English for Business Computer
3(2-2-5)
BC10301กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Law, Ethics and Information System Security
3(2-2-5)
BC10305การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
Information System Analysis and Design for Business
3(2-2-5)
BC10307โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
Business Computer Project 1
3(2-2-5)
BC10401การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Research and Development in Business Information System
3(2-2-5)
BC10402โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
Business Computer Project 2
3(2-2-5)
   - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BC10102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
Software Packages for Business
3(2-2-5)
BC10104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Printing Media Design by Computer
3(2-2-5)
BC10201การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ
Database Management Systems for Business
3(2-2-5)
BC10302กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ
Graphics and Animation for Business
3(2-2-5)
BC10304การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Software Package for Project Planning and Management
3(2-2-5)
   - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BC10203การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจเบื้องต้น
Basic Business Website Development
3(2-2-5)
BC10204การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น
Basic Computer Programming for Business
3(2-2-5)
BC10303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจขั้นสูง
Advanced Computer Programming for Business
3(2-2-5)
BC10306การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจขั้นสูง
Advanced Business Website Development
3(2-2-5)
BC10403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Field Experience in Business Computer
3(-350-)
   - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BC10103โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่องานธุรกิจ
Data Structure and Algorithms for Business
3(2-2-5)
BC10202การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่องานธุรกิจ
Data Communication and Network Systems for Business
3(2-2-5)
   - วิชาเอกเลือก   หน่วยกิตน้อยสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BC20101ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่องานธุรกิจ
Office Automation System for Business
3(2-2-5)
BC20201ภาษาไทยเพื่องานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Thai for Business Computer
3(3-0-6)
BC20202การผลิตสื่อประสม
Multimedia Production
3(2-2-5)
BC20203โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
Application Software for Finance and Accounting
3(2-2-5)
BC20204คอมพิวเตอร์สำหรับงานโฆษณา
Computer for Advertising
3(2-2-5)
BC20205ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
Human and Computer Interactionfor Business
3(2-2-5)
BC20301ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
Business Decision Support System
3(2-2-5)
BC20302ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Information System for Human Resource Management
3(2-2-5)
BC20304การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneur
3(2-2-5)
BC20305เหมืองข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ
Data Mining for Business
3(2-2-5)
BC20401หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Computer
3(2-2-5)
BC20403เทคโนโลยีเชิงวัตถุเพื่องานธุรกิจ
Object-oriented Technology for Business
3(2-2-5)
BC20404การจัดการธุรกิจดิจิตอล
Digital Business Management
3(2-2-5)
BC20405การจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
Computer System Management for Business
3(2-2-5)
BC20406ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3(2-2-5)
BC20407คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics
3(2-2-5)
BC20408สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar on Business Computer
3(2-2-5)
EN56203ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 1
English for Business Management 1
3(2-2-5)
EN56204ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 2
English for Business Management 2
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิตน้อยสุด : 6


พิมพ์โครงสร้างหลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้
CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)