หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ปรับปรุง พ.ศ.   2559 )

โครงสร้างหลักสูตร

  ระดับการศึกษา   :    ปริญญาตรี ( โครงการปกติ , โครงการพิเศษ )

  คณะ                 :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จำนวนปีที่ศึกษา   :   4  ปี
  จำนวนหน่วยกิต   :     หน่วย1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตน้อยสุด :

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - จริยธรรม   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20001จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต
Morality for Living
2(1-2-3)
GE20005ศาสนาเพื่อการดำรงชีวิต
Religion for Living
2(1-2-3)
   - สุนทรียศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20002สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
3(3-0-6)
GE20006สุนทรียภาพในอีสาน
Aesthetics in Isan
3(3-0-6)
   - ทักษะชีวิต   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20003พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
Human Behavior for Self – development
2(1-2-3)
GE20007จิตวิทยาการพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่
Psychology for Self-development in Modern Society
2(1-2-3)
   - สารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE20004การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
2(1-2-3)
GE20008ทักษะสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Literacy Skill in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - พลเมืองไทย   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30001วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี
Udon Thani’s Way of Life
2(1-2-3)
GE30004สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
2(1-2-3)
   - พลเมืองโลก   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30005พลวัตกับสังคมโลก
Dynamics of Global Society
2(1-2-3)
GE30006ลุ่มน้ำโขงกับโลกสมัยใหม่
Mekong Basin and Modern World
2(1-2-3)
   - หน้าที่พลเมือง   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE30007กฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคม
Law for Social Understanding
2(1-2-3)
GE30008กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Daily Life
2(1-2-3)
   - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - สิ่งแวดล้อม   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40001ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
2(1-2-3)
GE40005สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง
Environment and Changing
2(1-2-3)
   - วิทยาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40002วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
2(1-2-3)
GE40006วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต
Science for The Future
2(1-2-3)
   - คณิตศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40003การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
2(1-2-3)
GE40007การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE40004เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
3(2-2-5)
GE40008รู้ทันโลกเทคโนโลยี
Technology Literacy
3(2-2-5)
   - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด :
   - ภาษาไทย   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communicaton
3(3-0-6)
GE10004สุนทรียภาพในภาษาไทย
Aesthetics in Thai Language
3(3-0-6)
   - ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10003การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป
Reading and Writing English for General Purposes
3(3-0-6)
GE10006การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้
English Reading and Writing in Use
3(3-0-6)
   - ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE10002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GE10005ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
Communicative English in Impromptu Situations
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ   หน่วยกิตน้อยสุด :

   - วิชาเอกบังคับ   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN50201วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
English Syntax 1
3(3-0-6)
EN50202วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2
English Syntax 2
3(3-0-6)
EN50301ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
3(3-0-6)
EN51101การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking 1
3(2-2-5)
EN51102การฟังและการพูด 2
Listening and Speaking 2
3(2-2-5)
EN51103กลวิธีการอ่านเบื้องต้น
Basic Reading Strategies
3(3-0-6)
EN51104การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
3(2-2-5)
EN51105รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
English Form and Use 1
3(3-0-6)
EN51106รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
English Form and Use 2
3(3-0-6)
EN51203กลวิธีการอ่านระดับสูง
Advanced Reading Strategies
3(3-0-6)
EN51204การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
3(3-0-6)
EN51303การเขียนเรียงความ
Essay Writing
3(3-0-6)
EN52301การแปล 1
Translation 1
3(3-0-6)
EN52302การแปล 2
Translation 2
3(3-0-6)
EN53301วรรณคดีเบื้องต้น
Introduction to Literature
3(3-0-6)
EN54201ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Background of English-speaking Countries
3(3-0-6)
EN57401ทักษะวิชาชีพเพื่อการฝึกประสบการณ์
Professional Skills for Internship
3(3-0-6)
EN57402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
Internship for English Majors
5(-480-)
   - วิชาเอกเลือก   หน่วยกิตน้อยสุด :
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN50201วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
English Syntax 1
3(3-0-6)
EN50302การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
English- Thai Contrastive Analysis
3(3-0-6)
EN50303ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาอังกฤษ
Sociolinguistic Aspects of the English Language
3(3-0-6)
EN51201การฟังและการพูด 3
Listening and Speaking 3
3(2-2-5)
EN51202วาทการ
Diction and Speech
3(3-0-6)
EN51301การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
Public Speaking in English
3(2-2-5)
EN51302การอ่านเชิงวิเคราะห์
Analytical Reading
3(3-0-6)
EN51304ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
Mass Media English
3(3-0-6)
EN51305การอ่านเชิงวิพากษ์
Critical Reading3
3(3-0-6)
EN51401การฟังและการพูด 4
Listening and Speaking 4
3(2-2-5)
EN51402การเรียนภาษาด้วยการแสดง
Language Learning through Drama
3(3-0-6)
EN51403ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานทางภาษา
English for International Standardized Tests
3(3-0-6)
EN51404ภาษาอังกฤษร่วมสมัย
Contemporary English
3(3-0-6)
EN51406การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English Reading and Writing
3(3-0-6)
EN52402การแปลเพื่องานวิชาชีพ
Translation for Professional Purposes
3(3-0-6)
EN52403การแปลแบบล่าม
Consecutive Interpretation
3(3-0-6)
EN53302ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
Poetry Selections
3(3-0-6)
EN53303ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
Prose Selections
3(3-0-6)
EN54301ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทย
English andThai Culture
3(3-0-6)
EN54302การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
English Studies in English Speaking Countries
3(-250-)
EN55401ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic Methodology in Teaching English
3(3-0-6)
EN56201ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน
English for Secretarial and Office Work
3(3-0-6)
EN56202ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
English for Hotel Staff
3(3-0-6)
EN56203ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 1
English for Business Management 1
3(2-2-5)
EN56204ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 2
English for Business Management 2
3(2-2-5)
EN56205ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
3(3-0-6)
EN56206ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3(3-0-6)
EN56301ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน
English for Airline Staff
3(3-0-6)
EN56302ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tour Guides
3(3-0-6)
EN56303ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์
English for Marketing and Public Relations
3(3-0-6)
EN56401ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3(3-0-6)
FR51201ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication 1
3(2-2-5)
FR51202ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication 2
3(2-2-5)
GR51201ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication 1
3(2-2-5)
GR51202ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication 2
3(2-2-5)
JP51201ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
3(2-2-5)
JP51202ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
3(2-2-5)
KO51201ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
Korean for Communication 1
3(2-2-5)
KO51202ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
Korean for Communication 2
3(2-2-2)
LO51201ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
Lao for Communication 1
3(2-2-5)
LO51202ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
Lao for Communication 2
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิตน้อยสุด :


พิมพ์โครงสร้างหลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้
CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)