ระบบบริหารข้อมูลหลักสูตร

แสดงรายการ 151 - 180 จากทั้งหมด 254 รายการ

การกรองข้อมูล 
  ยกเลิกการกรองข้อมูล

<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next >> 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตรปีพ.ศ. ปริญญาเต็ม (TH) ปริญญาเต็ม (EN) ปริญญาย่อ (TH) ปริญญาย่อ (EN) รหัสคณะ รหัสระดับการศึกษา  
0255 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) Bachelor of Science (Plant Production Technology) วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) B.Sc. (Plant Production Technology) 025 40 View
0243 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environment Science) วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) B.Sc.(Environment Science) 081 40 View
0259 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Bachelor of Science (Mathematics) วท.บ. (คณิตศาสตร์) B.Sc. (Mathematics) 081 40 View
1400 2554 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Health ส.บ. B.P.H. 081 40 View
0601 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Doctor of Philosophy (Education Administration) ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) Ph.D. (Education Administration) 133 80 View
0278 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) Bachelor of Science (Construction Technology) วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) B.Sc. (Construction Technology) 025 40 View
0280 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) Bachelor of Science (Biology) วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (Biology) 081 40 View
0423 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) Bachelor of Business Administration (Finance) บธ.บ. (การเงิน) B.B.A. (Finance) 073 40 View
0427 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Computer) บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) B.B.A. (Business Computer) 073 40 View
0421 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Business Administration (Human Resources Management) บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) B.B.A. (Human Resources Management) 073 40 View
0428 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) Bachelor of Business Administration (General Management) บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) B.B.A. (General Management) 073 40 View
0210 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) Bacherlor of Science(Public Health) วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) B.Sc.(Public Health) 081 40 View
0601 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) Graduate Diploma (Educational Administration) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Grad. Dip. (Educational Administration) 133 50 View
0263 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) Bachelor of Science (Food Science and Technology) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) B.Sc. (FFood Science and Technology) 025 40 View
0264 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science (Industrial Management) วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Management) 025 40 View
0265 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและบริการ) Bachelor of Science (Food and Service) วท.บ. (อาหารและบริการ) B.Sc.(Food and Service) 025 40 View
0305 2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) Bachelor of Arts (Business English) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) B.A. (Business English) 064 40 View
0429 2557 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) Business Administration (Retail Business Management) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) B.B.A. (Retail Business Management) 073 40 View
0603 2558 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) Master of Education (Science Education) ค.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) M.Ed. (Science Education) 133 60 View
0279 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โยธาสถาปัตยกรรม) Bachelor of Science (Civil Architecture) วท.บ. (โยธาสถาปัตยกรรม) B.Sc. (Civil and Architecture) 025 40 View
0806 2558 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การประกอบการเพื่อสังคม) Master of Arts (Social Entrepreneurship) ศศ.ม. (การประกอบการเพื่อสังคม) M.A.(Social Entrepreneurship) 073 60 View
0340 2558 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา) Bachelor of Arts (Geo-Informatics for Development) ศศ.บ. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา) B.A. (Geo-Informatics for Development) 064 40 View
0248 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) Bachelor of Science (Physics) วท.บ. (ฟิสิกส์) B.Sc. (Physics) 081 40 View
0265 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและบริการ) Bachelor of Science (Food and Services) วท.บ. (อาหารและบริการ) B.Sc. (Food and Services) 025 40 View
1400 2559 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Health ส.บ. B.P.H. 081 40 View
0280 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) Bachelor of Science (Biology) วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (ฺBiology) 081 40 View
0258 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) Bachelor of Science (Veterinary Technology) วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์) B.Sc. (Veterinary Technology) 025 40 View
0339 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว) Bachelor of Arts (Vietnamese for Tourism Business) ศศ.บ. (ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว) B.A. (Vietnamese for Tourism Business) 064 40 View
0409 2556 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Managerment) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) B.B.A. (Tourism Management) 073 40 View
0610 2557 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผล) Master of Education (Education Research and Evaluation) ค.ม.(การวิจัยและประเมินผล) M.Ed. (Education Research and Evaluation) 011 60 View

<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next >> 

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)