ระบบบริหารข้อมูลหลักสูตร

แสดงรายการ 151 - 180 จากทั้งหมด 304 รายการ

การกรองข้อมูล 
  ยกเลิกการกรองข้อมูล

<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Next >> 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตรปีพ.ศ. ปริญญาเต็ม (TH) ปริญญาเต็ม (EN) ปริญญาย่อ (TH) ปริญญาย่อ (EN) รหัสคณะ รหัสระดับการศึกษา  
a305 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) Bachelor of Arts(ฺBusiness English) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ฺB.A.(ฺBusiness English) 064 40 View
a246 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) Bachelor Science in Health Education วท.บ. (สุขศึกษา) B.S. (Health Education) 081 40 View
a247 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Biology) วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์) B.S.(Applied Biology) 081 40 View
a248 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) Bachelor of Science (Physics) วท.บ.(ฟิสิกส์) B.S.(Physics) 081 40 View
a249 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) Bachelor of Science (Computer Science) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.S.(Computer Science) 081 40 View
a259 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Bachelor of Science (Mathematics) วท.บ. (คณิตศาสตร์) B.Sc. (Mathematics) 081 40 View
b245 2547 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) Associate Degree of Science in Electronics อว.ท.(อิเล็กทรอนิกส์) A.S. (Electronics) 025 35 View
b252 2547 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(สัตวบาล) Associate Degree of Science in Animal Husbandry อ.วท. (สัตวบาล) A.S. (Animal Husbandry) 025 35 View
b254 2547 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการเกษตร) Associate Degree of Science in Agricultural Technology อ.วท. (เทคโนโลยีการเกษตร) B.S. (Agricultural Technology) 025 35 View
c403 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) B.B.A. (Finance and Banking) 073 40 View
c404 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) Bachelor of Business Adminisrtation (Marketing) บธ.บ.(การตลาด) B.b.A. (Marketing) 073 40 View
a313 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์) Bachelor of Arts(Communication Arts) ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) B.A.(Communication Arts) 073 40 View
a403 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) Bachelor of Business Administration in Finance and Banking บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) B.B.A. (Finance and Banking) 073 40 View
c307 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) Bachelor of Arts in Community Development ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) B.A. (Community Development) 064 40 View
b307 2547 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) Associate Degree of Arts in Community Development อ.ศศ.(การพัฒนาชุมชน) A.A.(Community Development) 064 35 View
a243 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Science) วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) B.S.(Environmental Science) 081 40 View
a240 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Statistics) วท.บ.(สถิติประยุกต์) B.S.(Applied Statistics) 081 40 View
a242 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) Bachelor of Science (Chemistry) วท.บ.(เคมี) B.S.(Chemistry) 081 40 View
b252 2543 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(สัตวบาล) Associate Degree of Science in Animal Husbandry อ.วท. (สัตวบาล) A.S. (Animal Husbandry) 025 35 View
b253 2543 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (สัตวรักษ์) Associate Degree of Science in Veterinary Technology อ.วท.(สัตวรักษ์) B.S. (Veterinary Technology) 025 35 View
a407 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) Bachelor of Business Administration in Business Computer บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) B.B.A. (Business Computer) 073 40 View
a408 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) Bachelor of Business Administration in Business Economics บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) B.B.A. (ฺBusiness Economics) 073 40 View
a418 2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) Bachelor of Business Administration in General Management บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ฺB.B.A.(General Management) 073 40 View
c418 2543 การบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) Bachelor of Business Administration in General Management บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) B.B.A. (General Management) 073 40 View
0202 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม) Master of Science (Agricultural Resource and Environmental Management) วท.ม.(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม) M.Sc(Agricultural Resource and Environmental Management) 133 60 View
a232 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การฝึกและการจัดการกีฬา) Bachelor of Science in Sports Science-Sports Coaching and Management วท.บ. (การฝึกและการจัดการกีฬา) B.S. (Sports Science - Sports Coaching and Management) 081 40 View
a194 2547 ครุสาสตรบัณฑิต Bachelor of Education in Physics ค.บ.(ฟิสิกส์) B.Ed.(Physics) 011 40 View
a195 2547 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) Bachelor of Education in General Science ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) B.Ed.(General Science) 011 40 View
a196 2547 ครุศาสตรบัณฑิต(เกษตรกรรม) Bachelor of Education in Agiculture ค.บ.(เกษตรกรรม) B.Ed.(Agiculture) 011 40 View
a197 2547 ครุศาสตรบัณฑิต Bachelor of Education in Home Economics ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) B.Ed.(Home Economics) 011 40 View

<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Next >> 

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)