ระบบบริหารข้อมูลหลักสูตร

แสดงรายการ 1 - 30 จากทั้งหมด 267 รายการ

การกรองข้อมูล 
  ยกเลิกการกรองข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next >> 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตรปีพ.ศ. ปริญญาเต็ม (TH) ปริญญาเต็ม (EN) ปริญญาย่อ (TH) ปริญญาย่อ (EN) รหัสคณะ รหัสระดับการศึกษา  
a420 2545 บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy บช.บ. B.Acc. 073 40 View
1151 2548 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) Bachelor of Public Administration รป.บ. (รัฐประศาสนศาตร์) B.P.A. (Public Administration) 064 40 View
1278 2548 ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม) Bachelor of Fine Arts (Fine Arts) ศ.บ. (ศิลปกรรม) B.F.A. (Fine Arts) 064 40 View
0608 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้) Doctor of Philosophy Program (Strategies of Learning Management) ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้) Ph.D.(Strategies of Learning Management) 133 80 View
0428 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) Bachelor of Business Administration (General Management) บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) B.B.A. (General Management) 073 40 View
0601 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Doctor of Philosophy in Educational Administration ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) Ph.D. (Ed. Admin.) 133 80 View
0148 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) Bachelor of Education (Science) ค.บ. (วิทยาศาสตร์) B.Ed. (Science) 011 40 View
0145 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) Bachelor of Education (Computer Education) ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ฺB.Ed. (Computer Education) 011 40 View
0110 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) Bachelor fo Education (Social Studies) ค.บ.(สังคมศึกษา) B.Ed.(Social Studies) 011 40 View
0901 2548 นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) Bachelor of Laws (Laws) น.บ. (นิติศาสตร์) LL.B. (Laws) 064 40 View
1272 2548 ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) Bachelor of Fine Arts (Performing Arts) ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) B.F.A. (Performing Arts) 064 40 View
1273 2548 ศิลปบัณฑิต (เทคโนโลยีดนตรี) Bachelor of Fine Arts (Music Technology) ศ.บ. (เทคโนโลยีดนตรี) B.F.A. (Music Technology) 064 40 View
0189 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) Bachelor of Education Program in Physical Education ค.บ. (พลศึกษา) B.Ed. (Physical Education) 011 40 View
0280 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) Bachelor of Science (Biology) วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (Biology) 081 40 View
0421 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Business Admimistration (Human Resource Management) บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) B.B.A.(Human Resource Management) 073 40 View
0220 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) B.Sc. (Sports Science) 081 40 View
0233 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc. (Information Technology) 081 40 View
0420 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Economics) บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) B.B.A. (Business Economics) 073 40 View
0270 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) Bachelor of Science (Mechanical Technology) วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) B.Sc.(Mechanical Technology) 025 40 View
0422 2549 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) Bachelor of Business Administration(Marketing Communication) บธ.บ.(การสื่อสารการตลาด) B.B.A.(Marketing Communication) 073 40 View
1153 2551 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง) Bachelor of Public Administration (Fiscal Management) รป.บ. (การจัดการการคลัง) B.P.A. (Fiscal Management) 064 40 View
0501 2554 บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy บช.บ. B.Acc. 073 40 View
0901 2554 นิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws น.บ. LL.B. 064 40 View
0102 2547 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (English) ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (English) 011 40 View
0302 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts(English) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) B.A.(English) 064 40 View
0332 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์) Bachelor of Arts(Information Sciences) ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) B.A.(Information Sciences) 064 40 View
0424 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) Bachelor of Business Administration (Marketing) บธ.บ. (การตลาด) B.B.A. (Marketing) 073 40 View
1021 2548 เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) Bachelor of Technology (Industrial Design) ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) B.Tech. (Industrial Design) 025 40 View
0148 2547 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) Bachelor of Education (Science) ค.บ. (วิทยาศาสตร์) B.Ed.(Science) 011 40 View
0325 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) B.A. (Social Development) ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) B.A. (Social Development) 064 40 View

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next >> 

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)