คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE40004 )
    รหัสวิชา
   GE40004
    รายวิชา
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
   Information Technology for Learning
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสือบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และสังคมแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูล การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระบบเครือข่าย การเคารพสิทธิทางปัญญา คุณธรรมจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)