คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE40002 )
    รหัสวิชา
   GE40002
    รายวิชา
   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
   Science for Quality of Life
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์มีจิตวิทยาศาสตร์ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุข
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)