คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE40001 )
    รหัสวิชา
   GE40001
    รายวิชา
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
   Life and Environment
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา พื้นฐานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)