คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE30003 )
    รหัสวิชา
   GE30003
    รายวิชา
   กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน
   Laws for Life and Human Rights
    หน่วยกิต
   2(2-0-4)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 4 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั้วไป ความหมาย ลักษณะสำคัญ และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาเบื้องต้น รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยสังเขป สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)