คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE20004 )
    รหัสวิชา
   GE20004
    รายวิชา
   การรู้สารสนเทศ
   Information Literacy
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการวิเคราะห์ความต้องการ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)