คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE20003 )
    รหัสวิชา
   GE20003
    รายวิชา
   พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
   Human Behavior for Self – development
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หรือการรับรู้ความเป็นตัวตนของบุคคล หลักและกระบวนการ พัฒนาตนและทักษะชีวิต การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกันให้ปนะสบความสำเร็จ และนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)