คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE20002 )
    รหัสวิชา
   GE20002
    รายวิชา
   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
   Aesthetics for Life
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความงาม เพื่อวิเคราะห์ อภิปรายคุณค่าสุนทรียภาพในศาสตร์ ดนตรีนาฏศิลป์ และศิลปะ เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม จากการสัมผัสการรับรู้ศาสตร์แต่ละแขนงซึ่งนำมาด้วยความชื่นชมคุณค่าสุนทรีภาพ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)