คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE10003 )
    รหัสวิชา
   GE10003
    รายวิชา
   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป
   Reading and Writing English for General Purposes
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการพัฒนาทักษะการอ่านโดยบูรณาการกับทักษะการเขียนเพื่อมุ่งสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)