คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE10002 )
    รหัสวิชา
   GE10002
    รายวิชา
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   English for Communication
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในรูปแบบภาษาที่ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมุติตลอดจนการศึกษาโครงสร้างไวยกรณ์พื้นฐาน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)