คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( GE10001 )
    รหัสวิชา
   GE10001
    รายวิชา
   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   Thai for communicaton
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถใช้เป็นเครื่องมือศึกษาหาความรู้ และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)