คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( EN56205 )
    รหัสวิชา
   EN56205
    รายวิชา
   ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
   English for Occupational Purposes
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ภาษาและเทคนิคการนำเสนอผลงาน หลายรูปแบบ การเขียนประวัติและประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เข้าทำงาน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)
  Develop listening, speaking, reading and writing skills essential for future careers. Language and techniques used in presentation, application, writing biography and resume, letter of application, responding techniques in the interview are else employed.
  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)