คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED18502 )
    รหัสวิชา
   ED18502
    รายวิชา
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
   Internship in School 2
    หน่วยกิต
   6(-450-)
   ทฤษฎี : ชม. ,    ปฏิบัติ : 450 ชม. ,     อิสระ : ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ED10501 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประเมินปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน นำปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมาวางแผนและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป้นระบบจัดการสัมมนาทางการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)