คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED18501 )
    รหัสวิชา
   ED18501
    รายวิชา
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
   Internship in School 1
    หน่วยกิต
   6(-450-)
   ทฤษฎี : ชม. ,    ปฏิบัติ : 450 ชม. ,     อิสระ : ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จัดทำหรือวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ หลักการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการวิเคราะห์มาใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสัมมนาทางการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)