คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED18402 )
    รหัสวิชา
   ED18402
    รายวิชา
    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
   Professional Practicum 2
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ED19401 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ฝึกวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาของชาติและหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการปฏิบัติงานการพัฒนา และประเมินผลปรับปรุงหลักสูตร วางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ แล้วนำมาทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประเมินผลและนำมาปรับปรุงแก้ไขจัดทำโครงการทางวิชาการภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)