คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED18401 )
    รหัสวิชา
   ED18401
    รายวิชา
   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
   Professional Practicum 1
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาวิเคราะห์บทบาทในหน้าที่ครู สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา บุรณาการความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการประเมินนำผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของสังคมโดยการจัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและนำเสนอผลการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)