คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED17302 )
    รหัสวิชา
   ED17302
    รายวิชา
   การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   Learning Management for Students with Learning Disabilities
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การออกแบบ การเรียนรู้เพื่อนักเรียนทุกคน การคัดแยกและการช่วยเหลือตามแนวคิดอาร์ทีไอ โมเดลการผลิตและใช้สื่อการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การประเมินผล เพื่อการส่งต่อปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)