คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED16401 )
    รหัสวิชา
   ED16401
    รายวิชา
   การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
   Educational Administration and Quality Assurance
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ รูปแบบและระบบการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร องค์การแห่งการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การวางแผน การนำแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ การนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกาาจุดมุ่งหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)