คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED15305 )
    รหัสวิชา
   ED15305
    รายวิชา
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   Student Counseling System
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญและแนวคิดของระบบดูแลช่วยเหลือ กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียน วิธีการและเครื่องมือคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การรายงานผลการคัดกรองและการส่งต่อการจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)