คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED15304 )
    รหัสวิชา
   ED15304
    รายวิชา
   การพัฒนาทักษะการคิด
   Thinking Skills Development
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมายและความสำคัญของการคิด ธรรมชาติของมนุษย์ในการใช้ความคิดหน้าที่และ หลักการทำงานของสมองกับการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด วิธีการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ทฤษฎีพหุปัญญาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)