คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED15301 )
    รหัสวิชา
   ED15301
    รายวิชา
   จิตวิทยาและการแนะแนว
   Psychology and Guidance
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการแนะแนวการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียน และการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและการจัดโครงการแนะแนวเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)