คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED15201 )
    รหัสวิชา
   ED15201
    รายวิชา
   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
   Human Relationship for Teacher
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน บทบาทของครูกับการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานศึกษาและชุมชน การฝึกปฏิบัติการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)