คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED14303 )
    รหัสวิชา
   ED14303
    รายวิชา
   สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
   Statistics for Educational Research
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ประเภทของสถิติ ข้อมูล และการจัดการข้อมูลหลักการเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจายของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการเปรียบเทียบ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แปลความหมายและนำเสนอข้อมูล
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)