คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED14202 )
    รหัสวิชา
   ED14202
    รายวิชา
   การสร้างแบบทดสอบ
   Test Construction
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ประเภทของแบบทดสอบ การวิเคราะห์หลักสูตร คุณลักษณะพฤติกรรมทางการศึกษา กระบวนการสร้างแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ธนาคารข้อสอบ การนำแบบทดสอบไปใช้ การวิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อและรายฉบับ การประเมิน วิจารณ์แบบทดสอบและการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การสร้างคู่มือการดำเนินการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  



พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)