คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED14201 )
    รหัสวิชา
   ED14201
    รายวิชา
   การวัดและประเมินผลการศึกษา
   Educational Measurement and Evaluation
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาทฤษฎีการวัด ความหมายของการทดสอบการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ปรัชญา ความมุ่งหมาย ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษาหลักการเบื้องต้น กระบวนการและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมของการวัดและการประเมินผลพฤติกรรมตามมจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครืื่องมือวัดผลแบบทดสอบแต่ละชนิดสถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและการประเมินผล การบริหารการสอนคะแนนและการให้ระดับผลการเรียนการประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)