คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED13302 )
    รหัสวิชา
   ED13302
    รายวิชา
   การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน
   Instructional Media Production and Utilization
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์ และเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน การออกแบบ การผลิตและเทคนิคการใช้สื่อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภท วัสดุกราฟิก รูปภาพ หุ่นจำลอง สื่อ การสอนเฉพาะวิชา จริยธรรมในการผลิตสื่อ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)