คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED13301 )
    รหัสวิชา
   ED13301
    รายวิชา
   นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา
   Innovation, Technology and Communication in Education
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินและนำผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินและนำผลไปใช้ในกการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)