คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED12304 )
    รหัสวิชา
   ED12304
    รายวิชา
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้
   Learning Management Model
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านสังคมด้านพฤติกรรมการแก้ปัญหาและการบูรณาการการวิเคราะห์และเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชั้นเรียน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)