คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED12303 )
    รหัสวิชา
   ED12303
    รายวิชา
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   Activiies for Developing Learner
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความมุ่งหมาย ความสำคัญ ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการประเมินผลและการเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)