คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED12302 )
    รหัสวิชา
   ED12302
    รายวิชา
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   Basic Education Curriculum
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาประวัติความเป็นมาและธรรมชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์ประกอบ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในอดีตกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน หลักการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)