คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED12202 )
    รหัสวิชา
   ED12202
    รายวิชา
   การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
   Learning Design and Management
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมายความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบและเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในการเรียนรู้ การพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์สังคม ร่างกาย จิตใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)