คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11401 )
    รหัสวิชา
   ED11401
    รายวิชา
   กฎหมายการศึกษาไทย
   Thai Education Laws
    หน่วยกิต
   2(2-0-4)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 4 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)