คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11303 )
    รหัสวิชา
   ED11303
    รายวิชา
   การจัดการศึกษาในท้องถิ่น
   Educational Management in Locality
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่นสิทธิของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา บทยาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โครงสร้างระบบการศึกษาท้องถิ่น พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)