คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11302 )
    รหัสวิชา
   ED11302
    รายวิชา
   ทรัพยากรการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   Leaning Resources and Local Wisdom
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของทรัพยากรการเรียนรู้และภูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสืบสานและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบทบาทของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสืบสานและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)