คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11301 )
    รหัสวิชา
   ED11301
    รายวิชา
   วิกฤตของการพัฒนา
    Crisis of Development
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษา วิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์กลยุทธ์และการปฏิบัติการเพื่อการเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)