คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11102 )
    รหัสวิชา
   ED11102
    รายวิชา
   วิชาชีพครูและความเป็นครู
   Teaching Profession and Being Teacher
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย และความสำคัญของการศึกษา บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ พระราชบัญํญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความหมาย ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูสภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครูคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษปฏิบัติการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)