คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( ED11101 )
    รหัสวิชา
   ED11101
    รายวิชา
   หลักการและปรัชญาการศึกษา
   Principle and Educational Philosophy
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาแนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา วิวัฒนาการของการศึกษาไทย และการศึกษาโลกหลักการ เป้าประสงค์และรุปแบบของการจัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรค์ปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)