คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CH02204 )
    รหัสวิชา
   CH02204
    รายวิชา
   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
   Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
    หน่วยกิต
   1(0-3-0)
   ทฤษฎี : 0 ชม. ,    ปฏิบัติ : 3 ชม. ,     อิสระ : 0 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับหน่วยความเข้มข้นของสารละลายและการทำกราฟมาตรฐาน การหาปริมาณฟอสเฟตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ค่าการดูดกลืนแสงและปัจจัยที่มีผลต่อค่าดูดกลืนแสงของสารอินทรีย์ การหาปริมาณเหล็กในน้ำธรรมชาติ การหามอนอเมอร์และพอลิเมอร์โดยเทคนิค ฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปกโทรโฟโตเมตรี การหาค่าความขุ่นของน้ำ การหาปริมาณกำมะถันโดยวิธีวัดความขุ่น การหาปริมาณน้ำมันมะกอกในเมล็ดมะกอกโดยวิธีวัดความขุ่น อิทธิพลของฟอสเฟตไอออนที่มีต่อการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะอัลคาไลน์โดยเทคนิคเฟลมโฟโตเมตรี และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)