คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE40301 )
    รหัสวิชา
   CE40301
    รายวิชา
   การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
   Computer Learning Management for Primary Education
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาการจัดเรียงลำดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบริบทของการเรียนรู้้ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)