คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE30304 )
    รหัสวิชา
   CE30304
    รายวิชา
   การโปรแกรมเกมเพื่อการศึกษา
   Game Programming for Education
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาจิตวิทยาของผู้เล่นเกม เทคนิคการระดมความคิด องค์ประกอบเกม กระบวนการสร้างเกม การทดสอบและจัดสมดุลเกม การทำงานเป็นทีมในการสร้างเกม การสร้างเอกสารการออกแบบเกม การนำเสนอเนื้อเรื่อง ฝึกปฏิบัติการสร้างเกมเพื่อการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)