คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE30302 )
    รหัสวิชา
   CE30302
    รายวิชา
   เทคโนโลยีสื่อประสม
   Multimedia Technology
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาแนวคิดหลักการและการปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประสม ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับสื่อประสม การบันทึกเสียงการประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาประกอบกัน การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของสื่อประสม ฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์สื่อประสม
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)