คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE30202 )
    รหัสวิชา
   CE30202
    รายวิชา
   การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
   Electronic Media Production for Education
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาลักษณะ ประเภท ขอบเขต และแนวโน้มของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา หลักการ เทคนิค และกระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา การออกแบบและการผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)