คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20403 )
    รหัสวิชา
   CE20403
    รายวิชา
   การศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   Project Study in Computer for Education
    หน่วยกิต
   3(1-4-4)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 4 ชม. ,     อิสระ : 4 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยเน้นการใช้ความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)